1967 white California

1967 VW van white California